Hilfsnavigation
Volltextsuche
Externer Link: Icon FacebookExterner Link: Icon Twitter
Quickmenu
Seiteninhalt

Historia herbu miejskiego Attendorn

Po raz pierwszy figury heraldyczne herbu miasta Attendorn w postaci krzyża i półksiężyca spotykamy na monecie o nominale 1 feniga kolońskiego z czasów arcybiskupa Konrada von Hochstadena (1237 – 1261). Podczas gdy awers monety przedstawia siedzącego biskupa z pastorałem i księgą, na rewersie został uwidoczniony duży krzyż, w którego czterech kątach umieszczone są cztery kule, a od spodu okolony jest on półksiężycem. Moneta okolona jest napisem "ATTENDARNE" (il. 1). Półksiężyc bez krzyża pojawia się już na monetach bitych w czasach arcybiskupa Dietricha (1208 - 1212):

Również szlachetna srebrna pieczęć z roku około 1400, którą można dziś zobaczyć w Muzeum Sauerlandu Południowego (Südsauerlandmuseum) Attendorn, ukazuje figury heraldyczne herbu krzyż i półksiężyc, przy czym rozmieszczenie figur odpowiada już układowi współczesnemu:

Kolejny historyczny wizerunek herbu miasta Attendorn można znaleźć w tak zwanym "Arnsberger Wappensammlung" (Zbiory heraldyczne z Arnsbergu) w zasobach Archiwum Krajowego Północnej Nadrenii-Westfalii, Archiwum Państwowe w Münster. Kolekcja ta odsyła do dekretu księcia-elektora Josefa Clemensa z 26 czerwca 1700 r., w którym zażądał on, aby miasta i braterstwa elektoratu kolońskiego przesłały swoje herby do kancelarii dworu w Bonn. Również miasto Attendorn spełniło to żądanie i przedstawiło swój herb, bogato zdobiony i zwieńczony hełmem heraldycznym:

W roku 1910 zebranie Rady Miejskiej zajęło się rewizją herbu miasta i wystąpiło o przyznanie tzw. "corona muralis" (korony ze złota w kształcie murów). Ponadto, wzdłuż ramion czarnego krzyża zostały pociągnięte białe linie. W dniu 7 października 1910 r. zmodyfikowana wersja herbu miasta została zatwierdzona:

Aktem nadania prezydenta rejencji Arnsberg z dnia 12 sierpnia 1970 r. miasto Atendorn otrzymało prawo do posługiwania się herbem, flagą i pieczęcią. Herb miasta został opisany przy tym w następujący sposób: "Czarny, narysowany linią ciągłą, krzyż na srebrnym (białym) polu, któremu u góry, po prawej stronie towarzyszy czerwony półksiężyc skierowany na zewnątrz":

Czarny, narysowany linią ciągłą, krzyż w herbie miasta Attendorn wskazuje na przynależność terytorialną miasta do elektoratu kolońskiego. Krzyż występuje w licznych herbach miejscowości z terenu Nadrenii i Westfalii. Przypuszczalnie pierwociny tego krzyża sięgają udziału mieszkańców Attendorn w wyprawie krzyżowej z roku 1217. Jednakże jest to przypuszczenie, które nie zostało jeszcze w żaden sposób potwierdzone. Można bezpiecznie przyjąć, że wybór figury heraldycznej dziedzica ziemskiego powinien stanowić wyraz bliskich związków partnerskich z arcybiskupstwem kolońskim.

Znaczenie półksiężyca jest znacznie trudniejsze do wyjaśnienia. Podczas gdy z jednej strony mieszkańcy Attendorn kojarzą półksiężyc z patronem swojej parafii, Janem Chrzcicielem, i w ten sposób przyjmują za podstawę fragment Ewangelii Jana ("Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał", Jan 3,30), z drugiej strony nie ma żadnych dowodów na to, że półksiężyc był używany jako ikonograficzna figura heraldyczna Jana Chrzciciela. Również wyrażona z okazji 750-lecia miasta w roku 1972 teza, że półksiężyc jest symbolem istnienia sądownictwa w mieście, nie daje się dowieść. Nowsza literatura interpretuje półksiężyc jako odniesienie do Chrystusa, ale to także jest nieudowodnione.

Interesujący jest jednak fakt, że półksiężyc, w połączeniu z gwiazdą, pojawia się jako atrybut Melchiora w licznych średniowiecznych interpretacjach Trzech Króli. Szczątki Trzech Króli zostały przeniesione z Mediolanu do Kolonii w roku 1164. Gdyby zatem już w tym czasie obecność atrybutów półksiężyca i gwiazdy w odniesieniu do Melchiora mogła zostać dowiedziona, wówczas taka konstelacja w Kolonii po roku 1164 byłaby całkowitą nowością. Być może taki nowy symbol młodej mennicy w Attendorn przydano w celu odróżnienia jej od innych mennic arcybiskupich.

Wszelkie stanowiska i opinie, które mogłyby przyczynić się do rozwiązania zagadki herbowej, związanej z "półksiężycem", są w Attendorn bardzo mile widziane.